Czwartek, 3 grudnia 2020 ENGLISH VERSION PSJ
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

  Standardy etyki i dobrych praktyk

Przegląd Socjologii Jakościowej ma służyć rozwojowi nauki i wzbogacaniu wiedzy jaką ludzie posiadają na swój temat. Dlatego całe pismo oraz wszystkie zamieszczone w nim artykuły stanowią dorobek współczesnej socjologii i znak aktywności naukowej ludzi, są dostępne dla każdego i mogą zostać wykorzystane bez specjalnej zgody dla celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnych. Prosimy jedynie o podawanie źródła z którego zaczerpnięte zostały informacje, co służyć ma propagowaniu naszej idei swobodnego dostępu do wiedzy naukowej i integracji opartej na wspólnym dążeniu do zrozumienia otaczającego nas świata społecznego.

Przegląd Socjologii Jakościowej jest zobowiązany do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych COPE na wszystkich etapach procesu redakcyjnego.

Wszystkim Autorom, którzy zamierzają przesłać artykuły do Redakcji PSJ zalecamy, aby zapoznali się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi standardów etycznych stosowanych przez czasopismo.

Przesłany do Redakcji teksty muszą reprezentować oryginalne prace. Przegląd Socjologii Jakościowej publikuje wyłącznie teksty uprzednio nie publikowane i nie przedłożone wydawcy innego czasopisma, ani takie, które nie były wcześniej nigdzie upublicznianie.

Autorzy nadsyłanych artykułów ponoszą odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.

Fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Publikacja w Przeglądzie Socjologii Jakościowj materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwa pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Nadesłanie artykułu do publikacji w PSJ, traktowane jest jako zgoda autora na udostępnienie swojej pracy i informacji w niej zawartych dla celów, jakim służyć ma PSJ. Ewentualne komercyjne wykorzystanie artykułu w całości lub w części zostanie najpierw skonsultowane i uzgodnione z jego autorem.

Autor jest zobowiązany do ujawnienia wszystkich źródeł wsparcia finansowego, które przyczyniły się do powstania publikacji.

Zgodnie z zaleceniami MNiSW, by przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting" oraz "guest authorship", autorzy zgłaszanej pracy deklarują w oświadczeniu wkład każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający pracę. Redakcja jednocześnie informuje, że praktyki "ghostwriting" i "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Udział wszelkich osób, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do powstania artykułu, a nie zostały ujęte jako współautorzy, powinien być w publikacji wyraźnie zaznaczony.

"Przegląd Socjologii Jakościowej" służy rozwojowi nauki, dlatego wszystkie zamieszczone w nim artykuły są dostępne dla każdego i mogą zostać wykorzystane dla celów naukowych, edukacyjnych, poznawczych i niekomercyjnych z podaniem źródła.

Wykorzystywanie ogólnodostępnych zasobów zawartych w "Przeglądzie Socjologii Jakościowej" dla celów komercyjnych lub marketingowych wymaga uzyskania specjalnej zgody od wydawcy. Pobieranie opłat za dostęp do informacji lub artykułów zawartych w naszym piśmie lub jakiekolwiek ograniczanie do niego dostępu jest zabronione.

 

Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 2019
ISSN 1733-8069, e-ISSN 1733-8069